Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Remploy Cymru

Rydym yma i'ch helpu chi i ddychwelyd i'r gwaith

Rydym yn newid sut rydym yn gweithio yn ystod yr achosion o COVID-19

Tra bydd ein swyddfeydd ar gau i sicrhau iechyd a lles ein cyfranogwyr a'n staff, rydym yn parhau i ddarparu cefnogaeth, naill ai trwy alwadau fideo neu dros y ffôn, pa bynnag dull sy'n gweithio i chi.

Rydym yma i helpu

Rydym yn gallu eich helpu i chwilio am eich swydd nesaf, cael eich swydd ddelfrydol nesaf ac, os nad ydych yn barod i symud i mewn i waith ar unwaith, gallwn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd a goresgyn heriau y gallech fod yn eu profi.  

Mae rhai enghreifftiau o'r help y gall ein tîm ei ddarparu yn cynnwys:

Woman talking to someone on the phone
 • Cymorth arbenigol i'ch helpu i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth
 • Meithrin eich hyder
 • Cymorth gyda’ch CV a chwilio am waithHyfforddi a chymwysterau
 • Eich helpu i ddod o hyd i'r rôl iawn trwy ein partneriaid sy'n cyflogi 
 • A chymaint mwy. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â'n rhaglenni neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ar sut i gael gafael ar ein cefnogaeth, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Cysylltwch heddiw i wneud cais

Os hoffech gael ein cefnogaeth, siaradwch â'ch Anogwr Gwaith Canolfan Byd Gwaith am y rhaglenni hyn neu cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth:

Am Raglen Gwaith ac Iechyd Cymru
Ffoniwch 0300 456 8025, neu e-bostiwch waleswhp@mail.remploy.co.uk

Am Gymorth Cyflogaeth Personol Dwys
Ffoniwch 0300 456 8091, neu e-bostiwch ipes@mail.remploy.co.uk

Ein rhaglenni

Gallwch wneud cais am naill ai Rhaglen Waith ac Iechyd Cymru neu Gymorth Cyflogaeth Ddwys wedi'i Bersonoli os ydych:

• Dros 16 oed • Yn ddi-waith ac yn byw yng Nghymru • Ag anabledd neu gyflwr ar y galon.

 

Mae'r ddwy raglen yn edrych ar bob agwedd o'ch bywyd, nid y canlyniadau cyflogaeth yn unig, beth bynnag fo'ch amgylchiadau. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau, rheoli eich iechyd a'ch lles, adeiladu eich cryfder emosiynol a'ch gwytnwch yn ogystal â'ch gwneud yn barod am swydd.

Gwyliwch sut y gwnaeth Chris oresgyn ei rwystrau i lanio swydd ddelfrydol fel mecanig

  Woman talking to man on conference call

   

  Byddwch yn cael eich paru â'ch Gweithiwr Allweddol ymroddedig eich hun trwy gydol eich taith i'r gwaith. Byddant yn eich cefnogi trwy alwadau ffôn, e-byst, sgwrs fideo a negeseuon testun, i'ch helpu i ddod o hyd i'r swydd iawn. 

  Bydd eich Gweithiwr Allweddol yn dod i'ch adnabod, yn nodi'ch sgiliau a'ch cryfderau, ac os oes unrhyw heriau penodol yn ei gwneud hi'n fwy anodd i chi symud i mewn i waith. Gyda'n gilydd, byddwn yn adeiladu cynllun gweithredu cam wrth gam i'ch helpu chi i gyrraedd y lle rydych chi am fod.
   
  Bydd gennych fynediad i:

  • Cymorth arbenigol, wedi'i theilwra i'ch anghenion
  • Help gyda chwilio am waith, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau
  • Hyfforddiant i gael sgiliau newydd i chi ar gyfer nodau swydd yn y dyfodol
  • Cyngor ar iechyd, lles, tai, arian, dyled a TG gan ein partneriaid cymunedol ledled Cymru
  • Cyfleoedd gwirfoddoli i ennill profiad hanfodol
  • Cysylltiadau gyda chyflogwyr i'ch helpu i sicrhau lleoliadau neu swyddi sy'n addas i'ch amgylchiadau a chymaint mwy.

  Am hyd at 21 mis, yn dibynnu ar eich anghenion unigol ac unwaith yn y gwaith, byddwn yn dal i fod yno i chi, gan sicrhau eich bod wedi setlo a bod y rôl yn addas iawn i chi.

  Community Partnerships Network Wales logo


  Mae Remploy yn cyflwyno rhaglenni ledled Cymru gyda chefnogaeth
  Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol (CPN). Mae'r CPN yn cynnwys
  dros 80 o sefydliadau, sy'n cynnig ymyriadau arbenigol ar gyfer datblygu sgiliau,
  iechyd a chyflogaeth. Mae ein partneriaid hefyd yn amrywiol, gyda chymysgedd
  o sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.

  Rydym yn hynod falch o'r holl bobl rydym wedi'u cefnogi trwy Raglen Gwaith ac Iechyd Cymru a Chefnogaeth Cyflogaeth Personol Dwysi. Mae eu straeon yn ysbrydoledig.

  Mae James yn edrych ymlaen yn ei rôl newydd


  Profiad gwaith cyfyngedig oedd gan James Bailey, ac roedd wedi bod yn ddi-waith am dros 12 mis cyn ymuno â'r Rhaglen Waith ac Iechyd gyda Remploy yng Nghaerdydd.

  Roedd ei heriau'n cynnwys anawsterau dysgu ac iselder, gyda hanes o hunan-niweidio a meddyliau hunanladdol. Yn ogystal, roedd problemau dyled cynyddol wedi arwain at ddechrau yfed yn drwm, ac roedd yn teimlo bod ei fywyd allan o reolaeth.

  James with his advisor

  Dechreuodd James weithio'n ddwys gydag Ymgynghorydd Cyflogaeth, a ddarparodd gefnogaeth i nodi ei nodau swydd, magu ei hyder a chreu CV newydd.

  Cyfeiriwyd at Weithrediad Aelodau Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol (CPN) Remploy yng Nghaerau a Threlái i gyfrifo budd-daliadau a chefnogaeth gymunedol. Cafodd James ei gyfeirio eto at Ddysgu Oedolion Cymru a gwella ei lythrennedd digidol, sgiliau gwaith a datblygiad personol. Cynyddodd ei hyder yn araf bach, ac roedd ei sgiliau newydd yn ei annog i ystyried cyfleoedd ar wahân i'w rolau glanhau blaenorol.

  Pan ddaeth maint problemau personol James i’r amlwg, cyfeiriodd Chris ef at aelod CPN ‘Pure Insights International’ i gael cwnsela wythnosol i fynd i’r afael â’i faterion iechyd meddwl a gosod cynllun cefnogaeth. Fe'i hanogwyd hefyd i ymweld â'i feddyg teulu a gwnaed trefniadau gyda gwasanaeth cynghori ar ddyledion arbenigol.

  Gyda chefnogaeth ei ymgynghorydd, dechreuodd James edrych a gwneud cais am swyddi gwag addas. Gwnaeth gais a sicrhau cyfweliad â Burger King yng Nghaerdydd, ac ar ôl mynychu hyfforddiant sgiliau cyfweld, llwyddodd James i ennill rôl cynorthwyydd cegin rhan-amser, ac aeth ymlaen yn gyflym i oriau amser llawn.

  Mae penderfyniad James wedi talu ar ei ganfed ac mae bellach yn gwbl annibynnol ac yn rheoli ei gyllid ei hun.

  Kris with his advisor

  Mae Kris yn gwenu eto diolch i'w brentisiaeth

   

  Roedd Kris Ratcliffe, 31, o Borth, wedi bod yn ddi-waith am flwyddyn cyn cael ei gyfeirio at y Rhaglen Gwaith ac Iechyd. 

   

  Oherwydd anhwylder twf esgyrn, Achondroplasia, sy'n achosi corrach anghymesur, roedd Kris yn teimlo ei fod yn cael ei gamfarnu oherwydd ei daldra. Roedd hyn wedi arwain at ddioddef gydag iselder a phryder dros y blynyddoedd. 

  Cyfarfu’r Ymgynghorydd Cyflogaeth Matthew Pugh â Kris a’i gyfeirio ar unwaith at Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl â salwch meddwl difrifol. 

  Unwaith i Kris gwblhau cwrs rheoli pryder a straen chwe wythnos Hafal, cafodd ei gefnogi i ddatblygu cynllun adfer, a wnaeth ei annog wrth chwilio am waith. Gyda chefnogaeth ei Ymgynhorydd Cyflogaeth, diweddarodd Kris ei CV a dechrau ceisio am swyddi gwag addas, ond daeth yn amlwg bod ei bryder yn ystod cyfweliadau yn ei rwystro. Ar ôl cael cefnogaeth gyfweld ddwys, dechreuodd Kris feithrin ei gymhelliant a'i benderfyniad i lwyddo.
     
  Trefnwyd treial gwaith deuddydd gyda Chyfreithwyr JCP yn Nghaerffili ar gyfer Prentisiaeth Lefel 3. Roedd hyn yn llwyddiannus a chynigiwyd rôl brentisiaeth i Kris gyda'r cwmni. 

  Dwedodd ef; “Mae Remploy wedi bod yn wych. Wnaethon byth roi'r gorau i mi, gan fy nghodi pan oeddwn i lawr, rhoi pwrpas i mi a chredu ynof. Gwnaeth hynny i gyd wneud i mi fod yn fwy penderfynol. Os oes gennych bobl dda yn eich cefnogi, gallwch wneud beth bynnag a roddwch eich meddwl iddo. 

  Rwy'n edrych ymlaen nawr ac ni allaf aros i gwblhau fy mhrentisiaeth ac ennill cymhwyster i wneud gyrfa."

  Rhoesant gynnig arno. Allech chi?

  Cysylltwch heddiw i gael ein cefnogaeth neu ragor o wybodaeth:
   
  Ar gyfer Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru
  Ffoniwch 0300 456 8025, e-bostiwch waleswhp@mail.remploy.co.uk neu llenwch y ffurflen hon.

  Am Gymorth Cyflogaeth Personol Dwys
  Ffoniwch 0300 456 8091, e-bostiwch ipes@mail.remploy.co.uk neu llenwch y ffurflen hon.
   

  Mae Remploy Cymru yn brif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau arbenigol yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw trawsnewid bywydau unigolion, beth bynnag fo'u hamgylchiadau, i symud i mewn i waith trwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy. Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i weithio.

  Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i weithio.

  Dewch o hyd i ni ar Twitter:

  @remploycymru

  @remploynorthwales

  @remployswwales

  @remploysewales

  Rydym hefyd ar Facebook a LinkedIn:

  Remploy Facebook

  Remploy Linkedin