Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Remploy Cymru

Fel y prif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru, rydym ni nawr yn cyflawni Rhaglen Waith a Iechyd Llywodraeth y DU yng Nghymru.

Fel rhan o hyn, mae ein ffocws yn aros ar:

  • Trawsnewid bywydau cymunedau ar draws Cymru, cefnogi unigolion tuag at annibyniaeth cymdeithasol ac economaidd
  • Integreiddio gydag ystod eang o wasnaethau lleol, i ddarparu cefnogaeth gyfannol
  • Helpu cyflogwyr i drawsnewid gweithleoedd i alluogi gyrfaoedd ystyrlon a pharhaus.

Dechreuon ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr mwy na 70 mlynedd yn ôl, yn darparu swyddi cymorth cyflogaeth ar gyfer cyn filwyr anabl ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Rydym wedi bod bob amser yn bresennol ers hynny hyd heddiw, yn dosbarthu gwasanaethau i bob rhan o Gymru. Ers 2009, rydym wedi cael hyd i swyddi i fwy na 20,000 o bobl anabl a dan anfantais.

Trwy rwydwaith o swyddfeydd a chanolfannau cymunedol yng Nghymru, gyda thimau allgymorth ac mewn cydweithrediad â'n Rhwydwaith Partneriaeth Gymunedol, rydym yn darparu sgiliau cyflogaeth arbenigol i helpu pobl anabl i oresgyn eu rhwystrau rhag gweithio yn cynnwys:

  • Hyd at 21 mis o gefnogaeth gyfannol gan weithiwr allweddol, cyn cyflogaeth ac yn y gweithle
  • Mynediad i ystod eang o gefnogaeth leol, gan gynnwys gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rhaglenni sgiliau, arbenigwyr dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, a chyngor a chynghori
  • 75 o leoliadau dosbarthu ar draws pob ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gan gynnwys chwe chanolfan gymunedol amlddisgyblaethol, gan ddarparu mynediad hawdd i gyfranogwyr yn eu hardal leol
  • Perthnasoedd cyflogaeth heb eu cymharu, gan gynnwys mynediad i arbrofion gwaith a lleoliadau gwaith
  • Cymorth ar-lein gan gynghorwyr arbenigol, sydd ar gael saith diwrnod yr wythnos.