Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Sut y gallwn ni helpu

Fel y prif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau yng Nghymru, rydym ni nawr yn cyflawni Rhaglen Waith a Iechyd Llywodraeth y DU yng Nghymru. Mae ein cefnogaeth yn canolbwyntio ar gynnig cymorth cyflogaeth wedi'i deilwra, yn y gymuned i bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd, a'r rhai di-waith yn y tymor hir, i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a mynd i mewn i waith. 

Ar gyfer unigolion, mae ein cefnogaeth yn cynnwys:

 • Rhoi hwb i’ch hyder a'ch cymhelliant
 • Chwilio a gwneud cais am swyddi, gan gynnwys CVs ac arfer cyfweld
 • Nodi eich sgiliau, eich galluoedd a'ch nodau gwaith
 • Hyfforddiant
 • Mynediad i wirfoddoli, sesiynau blasu swyddi a threialon gwaith
 • Cyngor iechyd a lles, gan gynnwys cymorth gyda thai, arian, dyled a  chamddefnyddio sylweddau
 • Datgelu eich anabledd neu gyflwr iechyd i gyflogwyr
 • Cyngor ac arweiniad ar ôl i chi ddechrau eich swydd newydd.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth yn bersonol o ganghennau, gallwch hefyd gael mynediad i'n cefnogaeth ar-lein ac i ddod o hyd i swydd ac aros yn y gwaith trwy ein gwasanaeth ar-lein. Ac nid yw'r gefnogaeth yn stopio yno. Bydd ein hymgynghorwyr yn y gwaith yn parhau i'ch helpu hyd yn oed ar ôl i chi ddechrau gweithio.

I gyflogwyr

Mae ein hamrywiaeth gynhwysfawr o gynhyrchion a gwasanaethau yn galluogi sefydliadau i fanteisio i'r eithaf ar y manteision o recriwtio a chadw gweithlu amrywiol, yn ogystal â chynnig atebion anabledd ychwanegol ar gyfer y gweithle, megis:

 • Sicrhau mwy o gynhwysiant a chydraddoldeb i bobl anabl
 • Cymryd agwedd ragweithiol tuag at iechyd ac anabledd yn y gweithle, gan arwain  at lefelau  is o absenoldeb gweithwyr a chynnydd cynyddol
 • Cefnogi a rhoi tystiolaeth o'ch cyfrifoldebau corfforaethol, cymdeithasol ac amrywiaeth
 • Deall, rheoli a lleihau risgiau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Os hoffech chi wybod mwy am sut y gallem weithio gyda chi, cysylltwch â ni ar 0300 456 8025 neu e-bostiwch employers@remploy.co.uk

Ar gyfer partneriaid a chomisiynwyr

Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda phartneriaid a chomisiynwyr ar lefel leol a chenedlaethol i sicrhau eu bod hwy a'u cwsmeriaid yn profi ystod eang o fudd-daliadau, gan gynnwys:

 • Gwelliannau yn ngraddfeydd Estyn
 • Gostyngiad mewn ôl-ddyledion rhent
 • Cyrhaeddiad addysgol uwch myfyrwyr a dysgwyr
 • Llai o dynnu ar gyllidebau gofal cymdeithasol oedolion
 • Cynhwysiad cymdeithasol gwell.

Os hoffech gael gwybod mwy am sut y gallem weithio gyda chi, cysylltwch â ni ar 0300 456 8025 neu e-bostiwch waleswhp@mail.remploy.co.uk