Remploy Mobile menu toggle

Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol

Group of people in a meeting

Pwy yw Remploy Cymru?

Mae Remploy Cymru yn brif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau arbenigol yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw trawsnewid bywydau unigolion, beth bynnag fo’u hamgylchiadau, i symud i mewn i waith trwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy. Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i mewn i waith.

Rydym yn gweithredu rhwydwaith o Hybiau Cymunedol a thimau maes ledled Cymru, gan ddarparu cymorth cyflogaeth i oedolion o oedran gweithio a gyfeiriwyd atom gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Ein gwerthoedd

 • Eglurder
 • Bod yn Agored
 • Ymddiried
 • Nodau a gwerthoedd yn gyffredin
 • Cyfathrebu rheolaidd rhwng partneriaid.

Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i weithio,

Pam creu Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol?

Community Partnership Network Logo

Pwrpas y Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol (CPN) yw gweithio ar y cyd ledled Cymru i sicrhau ein bod yn cefnogi grwpiau mwy anabl a difreintiedig i gyflogaeth gynaliadwy. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnig gwasanaeth cymorth wedi’i deilwra’n unigol i bob cyfranogwr, gan ymuno a gwneud y mwyaf o’r gwasanaethau presennol.

Fel Prif gontractwr rhaglen Gwaith ac Iechyd Llywodraeth y DU yng Nghymru, mae Remploy Cymru eisiau integreiddio fwy mewn cymunedau lleol i sicrhau nad ydym yn dyblygu gwasanaethau presennol.

Mae’r Llywodraeth yn gofyn am weithio mewn partneriaeth fel dull i sicrhau gwell perthnasoedd rhwng llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, sefydliadau cyhoeddus, preifat, trydydd sector a gwirfoddol. Mae manteision enfawr i weithio mewn partneriaeth, gan ganiatáu i sefydliadau rannu gwybodaeth, adnoddau, sgiliau a gwybodaeth. Rydym yn cofleidio’r cysyniad yn llawn, mewn cymunedau lleol ac yn genedlaethol. Ein nod yw sicrhau ein bod yn cefnogi cyfranogwyr ein rhaglen yn effeithiol, gyda’r cyngor a’r arweiniad cywir, gan ddarparu gwasanaeth wedi’i deilwra’n wirioneddol.

Ein gobaith yw y bydd ein CPN yn tyfu ac yn esblygu dros amser.

Cewch glywed gan rai o’n partneriaethau

Jo Clay - Empower Be The Change

Grymuso Byddwch Y Newid (Gogledd a Chanolbarth Cymru)
“Mae’n anhygoel gweithio gyda Remploy i gynnig cefnogaeth i gwsmeriaid a’u helpu i gyflawni eu potensial. Mae’r cyfle i gydweithio yn hynod werthfawr i ni.”

Jo Clay

Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful (De-ddwyrain Cymru)
“Mae bod yn rhan o Rwydwaith Partneriaeth Cymunedol Remploy wedi cryfhau ein cysylltiadau â phartneriaid eraill a gyda’n gilydd rydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.”

Petra Kennedy

Petra Kennedy - Merthyr Tydfil Institute for the Blind

Michelle Pengelly - Whitehead Ross Education and Consulting Ltd

Whitehead Ross Education and Consulting Ltd (De Cymru)
“Mae ein partneriaeth â Remploy yn amhrisiadwy. Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol wedi ein galluogi i ddatblygu perthnasoedd rhagorol â phartneriaid CPN eraill. ”

Michelle Pengelly

Y Coleg Digidol (Partner Cenedlaethol)
“Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol wedi bod yn ffordd wych o gysylltu â grŵp rhyfeddol o amrywiol a brwdfrydig o sefydliadau partner.”

Matt Kingswood

Matt Kingswood - The Digital College

Cafodd Sarah Whitmore ei llethu gan ei sefyllfa; roedd ei rhwystrau i gyflogaeth yn ymddangos mor fawr fel na allai weld unrhyw ffordd ymlaen. Fodd bynnag, gyda phenderfyniad a chefnogaeth, llwyddodd i newid ei bywyd.
 
Cyfeiriwyd Sarah at y Rhaglen Gwaith ac Iechyd yn y Rhyl gyda dyledion anorchfygol. Roedd hi o dan reoli dyledion, roedd ganddi euogfarnau am daliadau treth gyngor a gollwyd yn aml ac roedd yn gorfod ymweld â banciau bwyd i fwydo ei merch ifanc. Roedd yn amlwg bod hyn yn rhwystr enfawr i Sarah ei oresgyn.

Sarah with her Advisor

Gweithiodd y Ymgynghorydd Cyflogaeth Letitia Calveley gyda Sarah, gan adolygu ei hincwm a’i gwariant i sicrhau Gorchymyn Rhyddhad Dyled (DRO) gyda chefnogaeth gan y Cyngor ar Bopeth. Gwnaeth hyn leddfu’r sefyllfa gan olygu y gallai fforddio bwyta, talu biliau a gofalu am ei merch.

Nawr ei bod yn gallu canolbwyntio ar ddod o hyd i waith, cyfeiriwyd Sarah at aelod o Rwydwaith Partneriaeth Cymunedol Remploy, Cyfle Cymru, i fynychu eu cwrs cyflogadwyedd wyth wythnos.
 
Gyda phrofiad gwaith cyfyngedig, roedd cariad Sarah at lanhau yn ymddangos fel opsiwn cyflogaeth amlwg, felly pan ddaeth swydd lanhau ar gael gyda Premier Inn, roedd yn ymddangos yn rôl berffaith. Gwnaeth Sarah gais, cyfweld a sicrhau’r swydd yn llwyddiannus.
  
Oherwydd mor benderfynol oedd hi a’i pharodrwydd i newid, mae hi bellach ar y ffordd i fod yn ddi-ddyled ac yn ffynnu yn ei gyrfa newydd.

Ymuno â’r CPN

Beth sydd ynddo i’ch sefydliad?

Mae Remploy Cymru yn cynnal cyfarfodydd Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol bob chwarter, a gynhelir naill ai mewn lleoliadau Remploy neu Bartner yn y Gogledd, De Ddwyrain a De Orllewin Cymru. Mae’r cyfarfodydd hyn yn caniatáu gweithio ar y cyd, gan ddod â sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol ynghyd o fewn iechyd, sgiliau a chyflogadwyedd. Mae’r cyfarfodydd CPN yn rhoi cyfle i sefydliadau sy’n ymwneud neu sydd â diddordeb mewn cefnogi pobl anabl a difreintiedig i gyflogaeth, y cyfleoedd i:

 • Rhwydweithio a rhannu arfer gorau
 • Codi ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau presennol
 • Trafod bylchau yn y ddarpariaeth bresennol
 • Trafod cynigion ar gyfer rhaglenni newydd i gwrdd â bylchau yn y ddarpariaeth
 • Diweddaru sefydliadau eraill ar newyddion da, gweithgareddau, prosiectau a cherrig milltir
 • Creu rhwydwaith o gysylltiadau a darpar bartneriaid.

Buddion ychwanegol

 • Cyfleusterau desgiau poeth am ddim mewn chwe lleoliad Hwb Cymunedol yng Nghymru, wedi’u lleoli yn Abertawe, Caerdydd, Casnewydd, Wrecsam, Merthyr a Pontypridd
 • Cynhwysiad yn ein rhestr cyflenwyr dewisol ar gyfer gwasanaethau galw
 • Aelodaeth ar ein Bwrdd Cynghori CPN (yn dibynnu ar Fynegiant Diddordeb a 

Diddordeb mewn ymuno â ni?
Rydym bob amser yn edrych i ehangu ein CPN. Os hoffai’ch sefydliad fod yn rhan ohono neu i ddarganfod mwy, cysylltwch â:

Rydym hefyd ar Facebook a LinkedIn:

Remploy Facebook

Remploy Linkedin