Remploy Mobile menu toggle

Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol

Group of people in a meeting

Pwy yw Remploy Cymru?

Mae Remploy Cymru yn brif ddarparwr cyflogaeth a sgiliau arbenigol yng Nghymru. Ein cenhadaeth yw trawsnewid bywydau unigolion, beth bynnag fo’u hamgylchiadau, i symud i mewn i waith trwy ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cynaliadwy. Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i mewn i waith.

Rydym yn gweithredu rhwydwaith o Hybiau Cymunedol a thimau maes ledled Cymru, gan ddarparu cymorth cyflogaeth i oedolion o oedran gweithio a gyfeiriwyd atom gan y Ganolfan Byd Gwaith.

Ein gwerthoedd

  • Eglurder
  • Bod yn Agored
  • Ymddiried
  • Nodau a gwerthoedd yn gyffredin
  • Cyfathrebu rheolaidd rhwng partneriaid.

Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i weithio,

Pam creu Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol?

Community Partnership Network Logo

Pwrpas y Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol (CPN) yw gweithio ar y cyd ledled Cymru i sicrhau ein bod yn cefnogi grwpiau mwy anabl a difreintiedig i gyflogaeth gynaliadwy. Rydym yn gwneud hyn trwy gynnig gwasanaeth cymorth wedi’i deilwra’n unigol i bob cyfranogwr, gan ymuno a gwneud y mwyaf o’r gwasanaethau presennol.

Fel Prif gontractwr rhaglen Gwaith ac Iechyd Llywodraeth y DU yng Nghymru, mae Remploy Cymru eisiau integreiddio fwy mewn cymunedau lleol i sicrhau nad ydym yn dyblygu gwasanaethau presennol.

Mae’r Llywodraeth yn gofyn am weithio mewn partneriaeth fel dull i sicrhau gwell perthnasoedd rhwng llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, sefydliadau cyhoeddus, preifat, trydydd sector a gwirfoddol. Mae manteision enfawr i weithio mewn partneriaeth, gan ganiatáu i sefydliadau rannu gwybodaeth, adnoddau, sgiliau a gwybodaeth. Rydym yn cofleidio’r cysyniad yn llawn, mewn cymunedau lleol ac yn genedlaethol. Ein nod yw sicrhau ein bod yn cefnogi cyfranogwyr ein rhaglen yn effeithiol, gyda’r cyngor a’r arweiniad cywir, gan ddarparu gwasanaeth wedi’i deilwra’n wirioneddol.

Ein gobaith yw y bydd ein CPN yn tyfu ac yn esblygu dros amser.

Cewch glywed gan rai o’n partneriaethau

Jo Clay - Empower Be The Change

Grymuso Byddwch Y Newid (Gogledd a Chanolbarth Cymru)
“Mae’n anhygoel gweithio gyda Remploy i gynnig cefnogaeth i gwsmeriaid a’u helpu i gyflawni eu potensial. Mae’r cyfle i gydweithio yn hynod werthfawr i ni.”

Jo Clay

Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful (De-ddwyrain Cymru)
“Mae bod yn rhan o Rwydwaith Partneriaeth Cymunedol Remploy wedi cryfhau ein cysylltiadau â phartneriaid eraill a gyda’n gilydd rydym yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.”

Petra Kennedy

Petra Kennedy - Merthyr Tydfil Institute for the Blind

Michelle Pengelly - Whitehead Ross Education and Consulting Ltd

Whitehead Ross Education and Consulting Ltd (De Cymru)
“Mae ein partneriaeth â Remploy yn amhrisiadwy. Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol wedi ein galluogi i ddatblygu perthnasoedd rhagorol â phartneriaid CPN eraill. ”

Michelle Pengelly

Y Coleg Digidol (Partner Cenedlaethol)
“Mae bod yn rhan o’r Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol wedi bod yn ffordd wych o gysylltu â grŵp rhyfeddol o amrywiol a brwdfrydig o sefydliadau partner.”

Matt Kingsw