Remploy Mobile menu toggle

Gweithio gyda chyflogwyr

Man and woman having a discussion

Mae Remploy Cymru yn angerddol dros weithio mewn partneriaeth â sefydliadau sydd wedi’u hymsefydlu mewn cymunedau ledled Cymru. P’un a ydych chi’n gyflogwr bach, canolig, neu fawr, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. 

Mae ein tîm ymgysylltu â chyflogwyr yn gweithio gyda llawer o bartneriaid cyflogwyr lleol a chenedlaethol, gan ddiwallu eu hanghenion recriwtio a chadw. Ein nod yw eu cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwn, gan arbed amser ac arian. Rydym wedi cefnogi mwy na 25,000 o bobl i weithio.

Rydym yn cynnig gwasanaeth recriwtio pwrpasol wedi’i ariannu’n llawn. Dyma sut mae’n gweithio:

Two people sitting at a table icon

Siaradwch â ni am eich anghenion recriwtio – bydd ein Rheolwyr Cyfrifon Rhanbarthol yn treulio amser i ddeall eich busnes, y rolau sydd ar gael ac yna’n llunio cynllun recriwtio cynhwysol a phwrpasol ar gyfer eich sefydliad.

Magnifying glass icon

Rydym yn eich helpu chi i baru sgrin/swydd ac i gyfweld – byddwn yn gweithio’n agos gyda’n cyfranogwyr i nodi eu sgiliau, eu paru’n agos â’ch swyddi gwag, a sicrhau eich bod yn cael y person iawn ar gyfer y swydd iawn.

Classroom icon

Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i arbed amser ac arian i chi – fel hyfforddiant pwrpasol cyn gweithio, cymorth yn y gwaith gwaith, cefnogaeth ar-lein, yn ogystal â threialon gwaith a lleoliadau gwaith i gynyddu cynaliadwyedd.

Inclusion icon

Cynhwysiant –fel Arweinydd Hyderus Anabledd (linc), rydym yn helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw gweithwyr. Mae hyn yn cynnwys ystod o gefnogaeth fel cymorth iechyd meddwl (linc) wedi’i ariannu i’ch gweithlu, ac addasiadau i’r gweithle, yn y gwaith neu gartref i sicrhau y gallwch elwa o’r holl dalent sydd ar gael.

Person at laptop icon

Ar ôl recriwtio, rydym yn darparu cefnogaeth barhaus – byddwn yn cadw mewn cysylltiad i weld sut mae’ch gweithwyr newydd yn dod yn eu blaenau a beth arall y gallwn ei wneud i’ch helpu chi a hwy.

 

Straeon llwyddiant gan ein partneriaid

“Fel busnes sy’n gorfod ymateb yn gyflym ar gyfer darparu staff, rydym wedi gweld buddion defnyddio Remploy. Mae Stella a’r tîm yn Remploy bob amser yn ymateb yn gyflym ac mae ansawdd yr ymgeiswyr heb ei ail. Mae’n wych cael cynorthwyo pobl yn ôl i gyflogaeth, gan wybod eu bod wedi cael eu fetio ac wedi cael yr hyfforddiant priodol gan y tîm Remploy ”.

Paul Hartshorn, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Weston FN Group Ltd

“Mae Remploy yn darparu gwerth mawr i’r busnesau trwy helpu i ddod o hyd i ymgeiswyr addas wrth helpu pobl a allai ei chael hi’n anodd dychwelyd i’r gwaith. Roedd fy mhrofiad gyda Charlotte a’r tîm yn y gangen leol yn hollol wych. Cyfathrebu oedd yr allwedd bob amser a thrwy weithio gyda’n gilydd rydym ni llwyddo i ddod o hyd i weithwyr gwych i’n cleientiaid lleol.”

Miroslav Makara, Rheolwr Profiad i recriwtiwr cynhyrchu bwyd ar y safle

“Roeddwn i eisiau mynegi fy niolch i’r tîm anhygoel Remploy sy’n gweithio ledled ardal De Cymru. Daeth fy nghyflwyniad cychwynnol i Remploy trwy Richard Gannon ryw 18 mis yn ôl ac mae’r berthynas wedi blodeuo byth ers hynny. Richard yw’r person cyntaf i mi estyn allan ato pan fydd gen i rolau i’w llenwi ac rydym wedi cael nifer o lwyddiannau wrth osod ymgeiswyr