Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Gwasanaeth Cymorth Cyflogaeth Dwys wedi'i Bersonoli (IPES)

Gwasanaeth gwirfoddol yw IPES i helpu pobl anabl sydd â rhwystrau cymhleth i ddod o hyd i waith yng Nghymru. Rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau trwy ein swyddfeydd, hybiau cymunedol a lleoliadau eraill.

Gallwn gefnogi unigolion sydd:

 • 16 neu drosodd
 • Yn ddi-waith ac yn byw yng Nghymru
 • Yn anabl, gyda rhwystrau cymhleth i waith
 • Yn gallu gweithio am 16 awr neu fwy bob wythnos.

Mae'r cymorth hwn yn cynnwys:

 • Magu hyder
 • Nodi sgiliau, galluoedd a nodau swydd
 • Chwilio am swydd, cyfweliadau a CVau
 • Mynediad at wirfoddoli, sesiynau blasu swydd, treialon gwaith, gwasanaethau lleol a chyflogwyr
 • Cyngor ar iechyd, lles, tai, arian, dyled a chamddefnyddio sylweddau
 • Helpu gyda chymwysterau sy’n gysylltiedig â gwaith
 • Paratoi ar gyfer hunangyflogaeth
 • Help gyda chostau teithio neu ofal plant
 • Cymorth parhaus, ar ôl dechrau gweithio.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar:
0300 456 8091 
ipes@mail.remploy.co.uk