Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Gwaith ac Iechyd Rhaglen Cymru

Mae’r Rhaglen Gwaith ac Iechyd yn cynnig cefnogaeth wedi ei deilwra yn seiliedig yn y gymuned i bobl gydag anabledd neu gyflwr iechyd, a’r di-waith hirdymor, i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau a mynd i mewn i waith.

Beth mae’r Rhaglen Gwaith ac Iechyd Cymru yn gynnig?

  • Hyd at 21 mis o gefnogaeth holistig gan weithiwr allweddol Remploy, cyn gwaith ac yn y gweithle
  • Mynediad i ystod eang o gefnogaeth lleol, yn cynnwys gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, rhaglenni sgiliau, arbenigwyr dibyniaeth i gyffuriau ac alcohol, a chyngor a cwnsela
  • 75 o leoliadau dosbarthu ar draws pob ardal awdurdod lleol, yn cynnwys canolbwyntiau cymunedol amlddisgyblaeth, yn darparu mynediad hawdd i gyfranogwyr yn eu cymdogaeth
  • Perthynas cyflogwr heb ei ail, yn cynnwys mynediad i dreialon gwaith a lleoliad gwaith
  • Cefnogaeth ar-lein gan ymgynghorwyr arbenigol, ar gael saith diwrnod yr wythnos.

Pwy sy’n gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen mae’n rhaid i’r cyfranogwyr fod yn byw yng Nghymru, ddim mewn gwaith ac yn cyfarfod un o’r meini prawf canlynol:

  • Yn anabl neu gyda chyflwr iechyd
  • Ddim yn gweithio ac wedi bod yn ddi-waith am ddwy flynedd neu fwy*
  • Yn gyn-filwr neu warchodfa neu bartner o aelod o’r Lluoedd Arfog
  • Yn ddigartref
  • Gyda dibyniaeth cyffuriau neu alcohol, yn gyn-droseddwr, gofalwr, cyn-ofalwr neu’n ffoadur.

Gweithio mewn partneriaeth

Bydd dosbarthu’r rhaglen yn cael ei gefnogi gan Rwydwaith Partneriaeth Cymuned Remploy yn cynnwys mwy na 40 o sefydliadau yn cynnig cefnogaeth a chyngor arbenigol, a mynediad i wasanaethau lleol.

Cael gwybod mwy

Cysylltwch â’ch ymgynghorydd Partneriaeth lleol:

Ffôn: 0300 456 8025
Ebost: waleswhp@mail.remploy.co.uk