Skip to main content
Remploy Search Mobile menu toggle

Cynhyrchion a gwasanaethau

Ar gyfer eich cwsmeriaid

Brysbennu, cefnogaeth cyflogaeth a chyllid personol

Cefnogaeth bersonol sy'n canolbwyntio ar wneud y mwyaf o incwm ar gyfer pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, gan eich helpu chi i gael yr incwm rhent mwyaf a’u cael i mewn i gyflogaeth.

Cynghorwyr ymgorffori

Gall ein hymgynghorwyr cyflogaeth arbenigol weithredu o'ch eiddo, gan roi mynediad hawdd a chyfleus i'ch cwsmeriaid i gyngor proffesiynol, cefnogaeth ac arweiniad.

Hyfforddiant cymorth iechyd meddwl

Mae hyfforddiant cymorth iechyd meddwl wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer pobl sy'n derbyn Credyd Cynhwysol ac yn chwilio am waith, i feithrin hyder ahunan-barch, gan helpu i gynyddu eu hincwm trwy weithio a chynyddu incwm rhent.

Lleoliad a chymorth unigol

Mae gan bobl â phroblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus rai o'r cyfraddau cyflogaeth isaf yn y DU, ond mae llawer ohonynt eisiau gweithio. Mae cymorth lleoliadau unigol yn cynorthwyo'r rhai sydd â chyflyrau iechyd meddwl cymedrol i ddifrifol i ennill a chynnal cyflogaeth addas.

Hyfforddi

Mae hyfforddi yn ffordd o gynorthwyo pobl i nodi rhwystrau i gyflogaeth, gan eu cynorthwyo i oresgyn y rhwystrau hyn a defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd i gyflawni nodau, megis cyflogaeth, hyfforddiant neu gymwysterau. Drwy gydol y cwrs, cofnodir y cynnydd ac yn y sesiwn ddiwethaf mae'r hyfforddwr a'r person sy'n cael ei hyfforddi yn adolygu'r cynnydd a wnaed a beth yw eu cynlluniau yn y dyfodol.

Cyn-gyflogi

Cyfle i unigolion weld sut y maent yn mynd ymlaen i weithio mewn busnes ac i gyflogwyr, yn gyfle i ddarganfod pa mor dda y maent yn cyd-fynd â'u busnes trwy leoliadau gwaith strwythuredig.

Ar gyfer eich staff

Gwasanaethau adsefydlu galwedigaethol

Amrywiaeth gynhwysfawr owasanaethau arbenigol adsefydlu galwedigaethol i fynd i'r afael â a datrys absenoldeb yn y gweithle.

Cefnogaeth yn y gwaith

Cymhorthdal mewnol am ddim hyd at ddwy flynedd i bobl yr ydym wedi eu rhoi mewn gwaith i'w helpu i barhau i weithio a datblygu eu gyrfa.

Gwasanaeth Cefnogi Iechyd Meddwl Mynediad at Waith

Gwasanaeth hunan gyfeirio ar gyfer pobl gyda chyflwr iechyd meddwl sy’n wynebu anawsterau yn y gwaith neu’n absennol o’r gwaith i aros mewn gwaith.

I chi

Hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rhaglenni dysgu ar-lein ac yn y dosbarth sy'n darparu hyfforddiant i gyflogwyr a busnesau i wella gwybodaeth a hyder am faterion iechyd meddwl, cydraddoldeb, amrywiaeth ac anabledd.

Hyfforddiant lles meddwl yn y gweithle

Mae'r gweithdy rhyngweithiol hwn yn helpu rheolwyr i gefnogi lles meddyliol eich staff, nid dim ond y rheini sy'n cael diagnosis o gyflwr iechyd meddwl.

Canllaw Anabledd

Bydd ein Canllaw Anabledd yn eich galluogi i wella hyder anabledd ar draws eich sefydliad trwy roi gwerthfawrogiad a dealltwriaeth i'ch staff o'r anableddau mwyaf cyffredin a'r amodau hirdymor.

Gweithdy ymwybyddiaeth anabledd ac iechyd

Gweithdy diwrnod llawn i chi a'ch staff a fydd yn helpu i wella dealltwriaeth o faterion anabledd a helpu i sicrhau eich bod yn cydymffurfio ag anabledd.

Datrysiadau llogi uniongyrchol

Gallwn eich helpu i lenwi swyddi gwag o ystod amrywiol o unigolion talentog ac ysgogol sydd wedi'u cyfateb i gwrdd â'ch anghenion. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0300 456 8025 neu e-bostiwch waleswhp@mail.remploy.co.uk