Remploy Mobile menu toggle

Remploy Cymru

Rydym yma i'ch helpu chi i ddychwelyd i'r gwaith

Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein holl raglenni’n parhau i weithredu. Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, rydym wedi ailagor nifer o’n canghennau a’n swyddfeydd ar gyfer cyflenwi wyneb yn wyneb. Mae pob un o’n swyddfeydd sydd wedi ailagor yn cydymffurfio’n llawn â diogelwch COVID ac maent wedi ei archwilio gan weithwyr proffesiynol iechyd a diogelwch. Dylech ddim ond mynd i gangen neu swyddfa Remploy os oes gennych gyfarfod a gadarnhawyd â’ch ymgynghorydd neu’ch gweithiwr allweddol. Byddant yn rhannu gwybodaeth â chi cyn eich cyfarfod wyneb yn wyneb, gan gynnwys mesurau diogelwch a gofynion gorchuddio wynebau.

Mae’r rhan fwyaf o’n cymorth yn parhau i gael ei gyflenwi dros y ffôn, fideo, ac e-bost. Mae cyflenwi wyneb yn wyneb yn parhau i fod yn gyfyngedig ar hyn o bryd i ganiatáu am gadw pellter cymdeithasol ac i gadw’n cydweithwyr a defnyddwyr ein gwasanaethau’n ddiogel. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, siaradwch â’ch ymgynghorydd gwaith Remploy, eich gweithiwr allweddol, neu’ch pwynt cyswllt arferol. Fel arall, ffoniwch y gangen yn ôl yr arfer.

Rydym yma i helpu

Rydym yn gallu eich helpu i chwilio am eich swydd nesaf, cael eich swydd ddelfrydol nesaf ac, os nad ydych yn barod i symud i mewn i waith ar unwaith, gallwn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd a goresgyn heriau y gallech fod yn eu profi.  

Mae rhai enghreifftiau o’r help y gall ein tîm ei ddarparu yn cynnwys:

Woman talking to someone on the phone

 • Cymorth arbenigol i’ch helpu i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth
 • Meithrin eich hyder
 • Cymorth gyda’ch CV a chwilio am waithHyfforddi a chymwysterau
 • Eich helpu i ddod o hyd i’r rôl iawn trwy ein partneriaid sy’n cyflogi 
 • A chymaint mwy. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud â’n rhaglenni neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch ar sut i gael gafael ar ein cefnogaeth, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Cysylltwch heddiw i wneud cais

Os hoffech gael ein cefnogaeth, siaradwch â’ch Anogwr Gwaith Canolfan Byd Gwaith am y rhaglenni hyn neu cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth:

Am Gymorth a Dargedir at Gael Swydd y Rhaglen Waith ac Iechyd 
Ffoniwch 0300 456 8161, e-bostiwch Wales@JETS.www.remploy.co.uk

Am Raglen Gwaith ac Iechyd Cymru
Ffoniwch 0300 456 8025, e-bostiwch waleswhp@mail.www.remploy.co.uk

Am Gymorth Cyflogaeth Dwys wedi’i Bersonoli
Ffoniwch 0300 456 8091, e-bostiwch ipes@mail.www.remploy.co.uk

Ein rhaglenni

Gallwch wneud cais trwy eich Canolfan Byd Gwaith leol ar gyfer:

Cymorth a Dargerdir at Gael Swydd y Rhaglen Waith ac Iechyd os ydych:

 • Dros 16 oed
 • Yn byw ac yn gallu gweithio yng Nghymru
 • Am ddod o hyd i waith ac angen cymorth cyflogaeth 
 • Yn ddi-waith ac wedi bod yn cael budd-daliadau am fwy na 13 wythnos.

Rhaglen Waith ac Iechyd Cymru neu Gymorth Cefnogaeth Dwys wedi’i Bersonoli os ydych:

 • Dros 18 oed ar gyfer y Rhaglen Waith ac Iechyd Cymru neu dros 16 oed ar gyfer y Cymorth Cefnogaeth Dwys wedi’i Bersonoli
 • Yn ddiwaith, yn byw yng Nghymru a gyda anabledd neu gyflwr iechyd. 

Mae’r holl raglenni’n edrych ar bob agwedd o’ch bywyd, nid y canlyniadau cyflogaeth yn unig, beth bynnag fo’ch amgylchiadau. Byddant yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau, rheoli eich iechyd a’ch lles, adeiladu eich cryfder emosiynol a’ch gwytnwch yn ogystal â’ch gwneud yn barod am swydd.

Cewch hyd at:

 • Chwe mis o gymorth gyda’r Rhaglen Waith ac Iechyd: Cymorth a Dargedir at Gael Swydd
 • 21 mis gyda’r Rhaglen Waith ac Iechyd Cymru a Chymorth Cefnogaeth Dwys wedi’i Bersonoli. 

Yn dibynnu ar eich anghenion unigol unwaith rydych yn y gwaith, byddwn yn parhau i fod yma i chi, gan sicrhau eich bod wedi setlo a bod y rôl yn addas iawn i chi.

Gwyliwch sut y gwnaeth Chris oresgyn ei rwystrau i lanio swydd ddelfrydol fel mecanig

Woman talking to man on conference call

 

Byddwch yn cael eich paru â’ch Gweithiwr Allweddol ymroddedig eich hun trwy gydol eich taith i’r gwaith. Byddant yn eich cefnogi trwy alwadau ffôn, e-byst, sgwrs fideo a negeseuon testun, i’ch helpu i ddod o hyd i’r swydd iawn. 

Bydd eich Gweithiwr Allweddol yn dod i’ch adnabod, yn nodi’ch sgiliau a’ch cryfderau, ac os oes unrhyw heriau penodol yn ei gwneud hi’n fwy anodd i chi symud i mewn i waith. Gyda’n gilydd, byddwn yn adeiladu cynllun gweithredu cam wrth gam i’ch helpu chi i gyrraedd y lle rydych chi am fod.
 
Bydd gennych fynediad i:

 • Cymorth arbenigol, wedi’i theilwra i’ch anghenion
 • Help gyda chwilio am waith, CVs, ffurflenni cais a pharatoi am gyfweliadau
 • Hyfforddiant i gael sgiliau newydd i chi ar gyfer nodau swydd yn y dyfodol
 • Cyngor ar iechyd, lles, tai, arian, dyled a TG gan ein partneriaid cymunedol ledled Cymru
 • Cyfleoedd gwirfoddoli i ennill profiad hanfodol
 • Cysylltiadau gyda chyflogwyr i’ch helpu i sicrhau lleoliadau neu swyddi sy’n addas i’ch amgylchiadau a chymaint mwy.

Am hyd at 21 mis, yn dibynnu ar eich anghenion unigol ac unwaith yn y gwaith, byddwn yn dal i fod yno i chi, gan sicrhau eich bod wedi setlo a bod y rôl yn addas iawn i chi.

Community Partnerships Network Wales logo

Mae Remploy yn cyflwyno rhaglenni yng Nghymru gyda chefnogaeth
Rhwydwaith Partneriaeth Cymunedol (CPN). Mae’r CPN yn cynnwys
dros 80 o sefydliadau, sy’n cynnig ymyriadau arbenigol ar gyfer datblygu sgiliau,
iechyd a chyflogaeth. Mae ein partneriaid hefyd yn amrywiol, gyda chymysgedd
o sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector.

Dewch o hyd i ni ar Twitter:

@remploycymru

Rydym hefyd ar Facebook a LinkedIn:

Remploy Facebook

Remploy Linkedin